Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som – biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Kernestof

 • virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
 • opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
 • energiproduktion i forbindelse med kulhydraternes cellulære omsætning
 • udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
 • enzymers opbygning og funktion
 • genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
 • eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse
 • nedarvningsmønstre belyst med eksempler fra planter, dyr og mennesker
 • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
 • respiration, fotosyntese og gæring
 • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • succession, energistrømme og C- og N-kredsløb i udvalgte økosystemer
 • eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne fysiologi, genetik, evolution og økologi.

Mål

Som kursist skal du kunne:

 • formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
 • formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
 • have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven indeholder en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i form af artikler, eksperimentelt relateret materiale og/eller andet materiale i tilknytning til et eller flere af de behandlede temaer.
Opgaven udleveres ved lodtrækning dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer, dog ikke mindre end 24 timer.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Moduloversigt

1

Cellen og livets opståen

Forskellige cellers opbygning. Celledelingen. Livsformer/Livets opståen.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
10
2

Energi til arbejdet

Opbygning og fordøjelse af næringsstoffer. Kroppens energistofskifte. Enzymers funktion og virkemåde.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
40
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
3

Kroppens signalveje – nervesystemet

Nervesystemets opbygning. Nervecellens opbygning. Membranpotentialet. Transmitterstoffernes funktion.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
20
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
4

Kroppens signalveje – hormoner

Hormoners opbygning og funktion og forskellige virkemåder. Hormonregulering.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
5

DNA, arv og miljø

DNAs opbygning og funktion. Det centrale dogme. Proteinsyntese og genregulering. Mutationer. Arv og miljø.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
6

Genteknologi i praksis

Hvad er genteknologi og hvordan anvender vi det i praksis? Forskellige teknikker indenfor genteknologi (gensplejsning, PCR og andre teknikker). Etiske dilemmaer.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
7

Naturen i grundtræk

Fotosyntese og respiration. Planternes opbygning og optagelse af næring. Økosystemer og energistrømme i økosystemer. C- og N-kredsløb.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
8

Laboratoriekursus

Fra teori til praksis. På laboratoriekurset udfører man en række eksperimenter/forsøg som knytter sig til det læste stof.
Skriftlige opgaver
8
Tekstlæsning, ca. antal sider
40
Tidsforbrug, ca. antal timer
20