Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse.

Kernestof

Kernestoffet er følgende:

Stoffers opbygning

  • grundstoffernes periodesystem
  • udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og blandbarhed.

Mængdeberegninger

  • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

Kemiske reaktioner

  • simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner
  • syre-basereaktioner og pH-begrebet.

Eksperimentelt arbejde

  • simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed.

Mål

At give et indblik i fagets metoder, naturvidenskabelig tankegang samt eksperimentets betydning.

Arbejdsmetoder

Det er vigtigt, at man arbejder med kemi hver uge. Der er megen faktuel viden, som skal kunne huskes, for at man kan gå videre. Hvis man holder for store pauser, kan man risikere at skulle begynde helt forfra, fordi man da kan risikere, at have glemt det meste.
Generelle regnefærdigheder og kendskab til de almindeligste regneregler, samt en lommeregner med logaritmefunktion er nødvendig.

Laboratoriekursus

Den eksperimentelle del af kemien praktiseres på et laboratoriekursus.
Bemærk at laboratoriekurset er obligatorisk!!
Man skal helst have gennemgået alle de 6 moduler, som faget er inddelt i inden laboratoriekurset.
Der er afholdes et laboratoriekursus om foråret og et om efteråret.
På laboratoriekurset, som varer 20 lektioner, skal man udføre 10 kemiøvelser og bagefter skrive og aflevere rapporter over dem. Rapporterne skal rettes og godkendes af kemilæreren på kurse

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område, og som kan indeholde et bilag. Opgaverne som helhed skal være kendt af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid, i hvilken eksaminanden, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante kemikalier.

Under eksaminationen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt udstyr skal inddrages i eksaminationen.

Moduloversigt

1

Grundstoffer og det periodiske system

Skriftlige opgaver antal
3
2

Ioner, salte og molekyler

Skriftlige opgaver antal
3
3

Molarmasse og mængdeberegning

Skriftlige opgaver antal
3
4

Bindinger og stofmængdekoncentration

Skriftlige opgaver antal
3
5

Organisk kemi

Skriftlige opgaver antal
3
6

Syrer og baser

Skriftlige opgaver antal
3
7

Redoxreaktioner

Skriftlige opgaver antal
3
8

Repetition

Skriftlige opgaver antal
2 quizzer