Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i matematik C skal du have forudsætninger svarende til 9. klasse.

Fagbeskrivelse

I matematik bliver kursisterne i stand til at forstå, anvende og kommunikere om matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold, og at de opnår tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse, hvori matematik indgår på et grundlæggende niveau. Desuden skal de kende til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Kernestof

 • Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring
 • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable
 • xy-plot af datamateriale og karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge
 • Deskriptiv statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
 • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Mål

Kursisterne skal kunne:

 • Håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
 • Give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
 • Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller
 • Redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
 • Gennemføre simple matematiske ræsonnementer
 • Opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
 • Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer.

Litteratur/materialer

Kursus bogen er Matema10K (Matematik for hf C-niveau 2. udgave, 1. oplag, 2013) af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen.

Eksamen

To prøveformer (skriftlig og mundtlig)

Den skriftlige prøve: 3 timer

Den mundtlige prøve: ca. 24 minutters forberedelse, og derefter ca. 24 minutters eksamination

I begge prøver: alle hjælpemidler tilladt undtagen kommunikation med omverdenen

 

Moduloversigt

1

Ligninger

Regning med tal og løsning af ligninger
Skriftlige opgaver antal
10
Tekstlæsning ca. antal sider
31
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
2

Procent og rente

Regning med procent, rente, indekstal og rentes rente princippet
Skriftlige opgaver antal
10
Tekstlæsning ca. antal sider
31
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
3

Geometri

Trekantsberegning og simple geometriske figurer
Skriftlige opgaver antal
9
Tekstlæsning ca. antal sider
43
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
4

Lineære funktioner

Regning med lineære funktioner og modeller
Skriftlige opgaver antal
9
Tekstlæsning ca. antal sider
21
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
5

Eksponentielle funktioner

Regning med eksponentielle funktioner og modeller
Skriftlige opgaver antal
8
Tekstlæsning ca. antal sider
37
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
6

Potensfunktioner

Regning med potensfunktioner og modeller
Skriftlige opgaver antal
7
Tekstlæsning ca. antal sider
21
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
7

Statistik og stikprøver

Arbejde med deskriptiv statistik
Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
27
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
8

Skriftlig eksamensopgave

Løsning af et tidligere eksamensopgavesæt
Skriftlige opgaver antal
15 delopgaver
Tekstlæsning ca. antal sider
247
Samlet tidsforbrug ca. timer
25