Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Ligesom på C-niveau gælder det for C-B-niveauet, at faget især beskæftiger sig med verdensreligioner, hvoraf kristendom og islam samt enten hinduisme eller buddhisme er obligatoriske emner. Men også religionsfilosofiske emner, etik og sekulære tilværelsestolkninger inddrages. 

Faget er ikke knyttet til nogen speciel religion eller trosretning, men tilstræber – på et religionsvidenskabeligt grundlag – at behandle religion og religiøse fænomener ud fra en åben og neutral synsvinkel.

Formålet med faget er at formidle en nuanceret viden om religioner og religiøse fænomener med hovedvægt på nutiden, således at den studerende sættes i stand til at beskrive og vurdere sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, mellem forskellige religioner og mellem religioner og moderne, sekulære samfund. Desuden sigter faget imod at give en høj grad af indsigt i og forståelse for religioners betydning for det enkelte menneske, for grupper og for kultur og samfund.

Religion B skal endvidere bidrage til at udvikle studiekompetence gennem faglig fordybelse og træning i selvstændig anvendelse af religionsfaglig teori og metode.

Kernestof

 • Kristendom i et globalt perspektiv
 • Islam i globalt perspektiv
 • Buddhisme eller hinduisme
 • Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi
 • Religionsvidenskabelig teori
 • Hovedværkslæsning: en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

Mål

Som kursist skal du kunne:

 • redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disses formative, historiske og nutidige skikkelser.
 • redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik.
 • anvende religionsfaglig terminologi
 • karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
 • fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs forståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
 • formulere dig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne, sekulære samfund i en global kontekst
 • formulere dig om etiske problemstillinger.

Eksamen

Eksamen foregår mundtligt (Ca. 30 minutters forberedelse og ca. 30 minutters eksamination) på baggrund af en i forvejen udarbejdet projektrapport (modul 8) og en ukendt tekst.

Moduloversigt

1

Religionsfilosofi

Religionskritik, sekularisme og etiske problemstillinger.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
12
2

Protestantisk kristendom

Særpræg ved den protestantiske form for kristendom.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
3

Katolsk og ortodoks kristendom

Særpræg ved den katolske og ortodokse form kristendom.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
13
4

Islam i Danmark

Islam som religion i Danmark og danske muslimers forståelse af islam.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Fundamentalisme i kristendom

Den moderne kristne fundamentalismes særpræg.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
6

Fundamentalisme i islam

Den islamiske fundamentalismes særpræg og baggrund.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
7

Hinduisme

Hinduismens særpræg og baggrund.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning ca. antal sider
40
Tidsforbrug, ca. antal timer
14
8

Projektopgave

Individuel projektopgave om et selvvalgt emne.
Skriftlige opgaver
1
Tekstlæsning ca. antal sider
Individuelt
Tidsforbrug, ca. antal timer
20