Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Religionsfaget beskæftiger sig både med religiøse og ikke-religiøse (sekulære) tilværelsestolkninger. Religion C på e-learning vil primært beskæftige sig med religiøse tilværelsesfortolkninger. Forløbet er styret af en progression, hvor man bevæger sig fra naturfolks religion til de såkaldte højreligioner (kristendom og islam) og slutter med en af de såkaldte østlige religioner i skikkelse af buddhismen.

Religionerne og de religiøse fænomener bliver behandlet ud fra en neutral holdning og på et religionsvidenskabeligt grundlag. Faget er ikke bundet til nogen bestemt konfession, og det er vigtigt, at din egen religiøse overbevisning ikke kommer til syne i dit arbejde med fagets opgaver. Udgangspunktet for beskæftigelsen med religionerne er tekster og andet dokumentarisk materiale fra fortid og nutid, med hovedvægten på nutiden.

Kernestof

Faget religion skal give dig indsigt i og forståelse af religioner og religiøse fænomener, så du får viden om:

 • kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster, enkelte tekster fra kristendommens historie samt tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente
 • islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst
 • religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi samt viden om religionernes organisering.

Mål

Som kursist skal du kunne:

 • disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
 • analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, eventuelt religionskritisk synspunkt
 • redegøre for væsentlige sider af kristendom i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden
 • redegøre for væsentlige sider af yderligere to til tre religioner, hvoraf den ene skal være islam
 • redegøre for centrale religiøse fænomener
 • sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
 • demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
 • formulere sig om religiøse etiske problemstillinger
 • på et fagligt grundlag indgå i en debat om egne og andres kulturelle værdier og på denne måde kvalificeres til det globale samfund.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (Ca. 48 minutters forberedelse og ca. 24 minutters eksamination).

Moduloversigt

1

Religionsfagets begreber og metoder

Hvad er religion, og hvordan arbejder man metodisk og etisk i religionsfaget?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
10
2

De oprindelige folk

Hvad kendetegner de oprindelige folks religion, og hvordan har man igennem tiden forstået dem?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
3

Kristendom 1

Hvilken tro og lære baserer kristendommen sig på, og hvordan kan man forstå den kristne grundmyte?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning ca. antal sider
60
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Kristendom 2

Hvordan fremstår kristendommen i det moderne samfund, og hvilken rolle spiller Folkekirken i det danske samfund?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning ca. antal sider
35
Tidsforbrug, ca. antal timer
12,5
5

Islam

Hvilken tro og lære baserer islam sig på, og hvilke centrale forskelle er der mellem kristendom og islam?
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
45
Tidsforbrug, ca. antal timer
12,5
6

Buddhisme

Hvilke trosforestillinger og livsanskuelser er centrale i buddhismen, og hvordan kan disse sammenlignes med den eskimoiske, kristne og islamiske religion?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning ca. antal sider
24
Tidsforbrug, ca. antal timer
10