Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Formålet med undervisningen er at fremme kursisternes lyst og evne til at kunne navigere i demokratiet, orientere sig og deltage i den offentlige debat. Undervisningens indhold og arbejdsformer skal bidrage til, at kursisterne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirkes af og påvirker, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Kursisterne skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Kernestof

Kernestoffet er:

Politik

 • Demokrati og menneskerettigheder
 • Det politiske system, herunder de politiske partier
 • Grundloven
 • Retsvæsenet.

Økonomi

 • Velfærdssamfundet
 • Finansloven.

Sociologi

 • Livsformer og familietyper
 • Sociale og kulturelle forskelle i Danmark.

Mål

Kursisten skal kunne tilegne sig demokratiforståelse og grundlæggende samfundskendskab ved at:

 • forstå demokratiske processer som en metode til at løse konflikter og skabe forandringer
 • redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system, herunder forskellene mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt
 • forklare grundtrækkene i den danske velfærdsmodel og gøre rede for finansieringen af den
 • forklare og forholde sig til samspillet mellem individ og samfund, herunder forskellige livsformer og familietyper

Eksamen

Senest 14 dage før prøven afleverer eksaminanden enten en tekst/artikel/diagram (maksimalt 2 normalsider) eller et videoklip (maksimalt 10 min.), eller en plakat eller andet materiale af lignende omfang, som skal danne grundlag for eksaminationen.

Efterfølgende udarbejder læreren 4-6 uddybende skriftlige spørgsmål med progression. Kursistens valgte materiale og de skriftlige spørgsmål udgør tilsammen eksaminationsgrundlaget, som 24 timer før prøven udleveres til eksaminandens endelige forberedelse af prøven. Eksaminationsgrundlaget sendes til censor.

Eksaminanden indleder prøven med at besvare de stillede spørgsmål, hvorefter prøven former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de besvarede spørgsmål.

Eksaminationstiden er 25 minutter.

Moduloversigt

1

Demokrati og politk

Skriftlige opgaver antal
1
2

Velfærdssamfundet - Samfundsøkonomi og finanslov

Skriftlige opgaver antal
1
3

Retsvæsen og kriminalitet - Sociologi

Skriftlige opgaver antal
1