Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Spansk A bidrager til, at kursisterne udvikler deres evne til at kommunikere på spansk. Faget bibringer kursisterne indsigt i og forståelse af væsentlige aspekter af de spansksprogede samfund og kulturer og øger deres kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed. Faget udvikler kursisternes evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå en fremmed verden. Kursisternee skal desuden gennem mundtlig og skriftlig sprogfærdighed udvikle deres evne til at kommunikere om personrelaterede og almene emner samt om samfundsrelaterede emner.

Kernestof

  • Et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation.
  • Et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner.
  • Grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik.
  • Moderne tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa.
  • Historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede.

Emner

    • Centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika.
    • Aktuelle forhold i Spanien og Amerika. Der skal indgå spansksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.
  • Fagets centrale hjælpemidler.

 

Mål

Fagets pensum består af emner, som er samlet i otte moduler.

Alle tekster forsynet med en række arbejdsspørgsmål.

Som afrunding indeholder hvert modul desuden to opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Fronter.

Gennem arbejdet med de otte moduler opbygges det nødvendige ordforråd, den grammatiske viden og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Litteratur/materialer

 

Eksamen

Den skriftlige prøve – se følgende link på EMU
http://www.emu.dk/modul/fors%C3%B8g-med-ny-skriftlig-digital-eksamensopgave-i-spansk#
Den mundtlige prøve
Prøven består af tre dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter:

1) Præsentation på spansk af et ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. fire normalsider. Tekstmaterialet skal have tilknytning til ét af de studerede emner. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer. Tekstmaterialet glosseres i et omfang, der er passende for tekstens sværhedsgrad og niveauet.

2) Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

3) Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet prosatekst af et omfang på én normalside. Teksten refereres i hovedtræk på dansk. Der opgives ikke gloser, bortset fra særlige gloser og realkommentarer.

Til 2) og 3) gives der en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter. I denne forberedelsestid må eksaminanden benytte alle hjælpemidler.

Moduloversigt

1

Cuba

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
2

La inmigración

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
3

Los jóvenes mexicanos

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
4

Eksamenstræning

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
5

Los Latinos en EE.UU.

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
6

Realismo mágico

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
7

El honor: Tiempo de morir

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer
8

Eksamenstræning

Antal opgaver
2
Ca. tid
30 timer