Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Kernestof

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik
  • moderne tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika
  • aktuelle forhold i Spanien og Amerika. Der skal indgå spansksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier
  • fagets centrale hjælpemidler

Hvad kan man lære på e-learning

Fagets pensum består af emner, som er samlet i 8 moduler. Med henblik på sikring af tekstforståelse er alle tekster forsynet med en række arbejdsspørgsmål. Som afrunding indeholder hvert modul desuden 2 opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Canvas. Moduler 2, 5 og 7 besvares mundtlig via Skype. Gennem arbejdet med de 8 moduler opbygges det nødvendige ordforråd, den grammatiske viden og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Opgavesættet udleveres ved prøvens start. Prøvens varighed er fire timer. I den første time må hjælpemidler ikke benyttes. Brug af internettet er ikke tilladt. Efter én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. Brug af internettet er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt

Den mundtlige prøve

Prøven består af tre dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter:

1) Præsentation på spansk af et ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. fire normalsider. Tekstmaterialet skal have tilknytning til ét af de studerede emner. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer. Tekstmaterialet glosseres i et omfang, der er passende for tekstens sværhedsgrad og niveauet.

2) Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

3) Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet prosatekst af et omfang på én normalside. Teksten refereres i hovedtræk på dansk. Der opgives ikke gloser, bortset fra særlige gloser og realkommentarer.

Til 2) og 3) gives der en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter. I denne forberedelsestid må eksaminanden benytte alle hjælpemidler.

Moduloversigt

1

Cuba

Antal opgaver
2
Ca. tid
16 timer
2

La inmigración

Antal opgaver
2
Ca. tid
16 timer
3

Los jóvenes mexicanos

Antal opgaver
2
Ca. tid
16 timer
4

Eksamenstræning

Antal opgaver
2
Ca. tid
15 timer
5

Los Latinos en EE.UU.

Antal opgaver
2
Ca. tid
16 timer
6

Realismo mágico

Antal opgaver
2
Ca. tid
16 timer
7

El honor: Tiempo de morir

Antal opgaver
2
Ca. tid
15 timer
8

Eksamenstræning

Antal opgaver
2
Ca. tid
15 timer