Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Tyrkisk B giver indsigt i det tyrkiske sprog og den tyrkiske verden samt den fornødne kompetence til at fortsætte med tyrkisk på videregående niveauer. Gennem sproglig indsigt opnår kursisterne kommunikativ kompetence, mundtlig såvel som skriftlig, læsekompetence samt bevidsthed om det tyrkiske sprog og om sprogtilegnelse i almindelighed. Gennem indsigt i den tyrkiske verden udvikles elevernes kendskab til og grundlæggende forståelse af tyrkisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold samt grundlæggende, interkulturel kompetence, der rækker ud over den velkendte nordvesteuropæiske verden.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • udtale, intonation, oplæsning og oversættelse
 • skønlitterære tekster af forskelligt omfang, som belyser centrale dele af Tyrkiets litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling
 • lyd- og billedmedier som støtte for lytteforståelse, læseforståelse, tale- og skrivefærdighed
 • et aktivt ordforråd på ca. 1600 centrale tyrkiske ord
 • de mest centrale dele af tyrkisk grammatik
 • fagets mest centrale hjælpemidler, herunder it
 • elementært kendskab til samfundsforhold, historie, kultur og litteratur i Tyrkiet.

Mål

Kursisterne skal kunne:

  • forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardtyrkisk
  • udtale enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt
  • læse og forstå adapterede tekster, såvel skønlitterære som ikke-skønlitterære, og lettere, uadapterede tekster
  • benytte et ordforråd, som sætter dem i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster
  • anvende den centrale formlære og sætningsbygning i et forståeligt og enkelt, men nogenlunde sammenhængende tyrkisk talesprog
  • på et elementært niveau forstå de studerede emner på grundlag af kendskab til tyrkisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold
  • skrive tyrkisk på computer og udtrykke sig skriftligt på et enkelt, men nogenlunde korrekt dagligdags tyrkisk
  • benytte fagets relevante hjælpemidler
  • anvende strategier for sprogtilegnelse og forståelse af andre kulturer.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med udgangspunkt i et tekstmateriale med et omfang på én til halvanden normalsider fra én af de større tekster eller emner, der er indgået i undervisningen, og en ekstemporaltekst på ca. 2/3 normalside om almene emner.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.