Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold.

Kernestof

Udvalgte sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold.

Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. Dog skal der i mindst ét af emnerne indgå tysksproget tekst fra før 1945.

Tysksprogede litterære tekster og sagprosatekster. Der skal indgå tekster fra de seneste 10 år.

Grundlæggende ordforråd og grammatik.

Grundlæggende regler for udtale og intonation.

Mål

Et overordnet formål er at opnå kompetence til at kommunikere, dvs. føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Herudover lægges der vægt på indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold samt forståelse af litteratur.

Litteratur/materialer

Fagets pensum består af tekster, som er samlet i otte temaer. Hvert tema udgør et modul.

Som afrunding indeholder hvert modul desuden to opsamlende opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Canvas.

Gennem arbejdet med de otte moduler opbygges det nødvendige ordforråd og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Ud over tekstmodulerne indeholder tysk på e-learning forslag til et antal grammatiske øvelser med henblik på opbygning af/styrkelse af sproglig korrekthed.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med en eksaminationstid på ca. 30 minutter.
Man får ca. 60 minutters forberedelsestid.

De emner der er læst i løbet af kurset, indgår som grundlag for prøven. Hver prøvetekst er knyttet til et af emnerne.
Man trækker en ukendt tekst på maks. 1-1,5 normalside. Materialet kan godt bestå af flere mindre tekster. Der er en kort instruks på tysk der angiver, hvordan man skal arbejde med materialet.

Det er kursisten der starter med at præsentere teksten på tysk. Emnet som teksten er knytte til, inddrages i præsentationen. Derefter kommer en uddybende samtale på tysk med eksaminator om tekstmaterialet og det studerede emne.

En normalside er 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller ca. tre minutters afspillet tekst og for lyrik 30 verslinjer.

Moduloversigt

1

Kindheit im dritten Reich

Opnå viden om tysk historie.

Præsentere en tekst, dens opbygning og personer.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
2

DDR, Vergangenheit und Wende

Opnå viden om Tysklands deling og genforening.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
3

Ein neuer Anfang. Die 40er und 50er Jahre

Se begrebet Ein neuer Anfang dels i et historisk dels i et almenmenneskeligt perspektiv.

Arbejde med personkarakteristik og tematisk sammenligning af tekster.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
4

Deutsche Lebensgeschichten von heute

Opnå viden om aktuelle tyske samfundsforhold.

Give mulighed for perspektivering til tilsvarende temaer i Danmark.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
5
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
5

Märchen

Give indsigt i eventyr som litterær genre.

Sammenligning af klassiske og moderne eventyr.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
6

Etwa 1930

Opnå viden om tysk historie i årene op til 1933.

Give et indtryk af byen Berlin som datidens metropol.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
7

Ein neuer Anfang. Die 90er Jahre

Arbejde med tekstanalyse:
Præsentation, personkarakteristik og perspektivering.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
8

Allein leben

Arbejde med tekstanalyse.

Styrke evne til at sammenligne tekster med fælles tema.

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
15