Hop til indholdet.

Forudsætninger

Der er i tysk fortsættersprog B-A tale om et løft af faget fra B til A-niveau. For at deltage i tysk A skal du have forudsætninger svarende til B-niveau/2. g.

Fagbeskrivelse

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold.

Kernestof

Udvalgte sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold.

Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. Dog skal der i mindst ét af emnerne indgå tysksproget tekst fra før 1945, og i yderligere mindst ét emne skal indgå tysksproget tekst fra før 1900.

Tysksprogede litterære tekster og sagprosatekster. Der skal indgå tekster fra de seneste 10 år.

Udvidet ordforråd og grammatik.

Mål

Et overordnet formål er at opnå kompetence til at kommunikere, dvs. føre en samtale på et sammenhængende og nuanceret tysk. Målet for det skriftlige arbejde er at du kan udtrykke dig skriftligt på tysk med et nuanceret ordforråd og grammatisk sikkerhed samt oversætte en dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og korrekt tysk.

Litteratur/materialer

Fagets pensum består af tekster, som er samlet i tre temaer fordelt over på otte moduler. Herudover indgår en række oversættelsesopgaver og tidligere skriftlige eksamensopgaver. Bemærk at mundtlig eksamen på A-niveau indbefatter de læste emner på de underliggende niveauer. Det vil i dette tilfælde sige de otte moduler (ca. 250 sider) på e-learning-tysk fortsætter B. Det betyder, at du må regne med at kunne inddrage/perspektivere til disse emner under den mundtlige A-niveau-eksamen.

Som afrunding indeholder hvert modul desuden to opsamlende opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Canvas.

Eksamen

Der afholdes både en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der prøves i oversættelse fra dansk til tysk eller i tysk resumé af en dansksproget tekst og i fri skriftlig udtryksfærdighed på tysk med udgangspunkt i et nutidigt tysksproget tekstmateriale suppleret med billedmateriale. Varighed: 5 timer.

Den mundtlige prøve:

  • 24 timers forberedelse: En ukendt tekst på 8 normalsider skal analyseres og sættes i perspektiv til et af de læste temaer. Foregår på tysk.
  • 30 minutters forberedelse umiddelbart før mundtlig eksamen: En ukendt tekst på 2 normalsider hvoraf ½ side skal oversættes og resten refereres på dansk. Ordbøger til rådighed i forberedelsestiden.
  • Eksaminationstid: 30 minutter.
  • Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

 

Moduloversigt

1

Deutsche Identität Sektion 1

Temaet identitet set dels i et aktuelt perspektiv dels i et mere klassisk og tids-uafhængigt perspektiv. Identitet i egen selvopfattelse og identitet set med de andres øjne.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
3
2

Deutsche Identität Sektion 2

Diskussion af begrebet identitet set gennem tekster fra forskellige perioder.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
6
3

Skriftlig eksamensopgave

Forberedelse til den skriftlige eksamensopgave.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
2
4

Verführung und dunkle Kräfte Sektion 1

Kendskab til eksempler på klassisk tysk digtning.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
6
5

Verführung und dunkle Kräfte Sektion 2

Indblik i, hvordan en hel gruppe/et helt samfund kan manipuleres og forføres til at handle i flok.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
2
6

Skriftlig eksamensopgave

Forberedelse til den skriftlige eksamensopgave.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
2
7

Berlin Sektion 1

Kendskab til Berlins historie med fokus på perioden 1939-45, inkl. tiden lige efter kapitulationen i maj 1945.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
4
8

Berlin Sektion 2

Kendskab til væsentlige sider af Berlins historie efter 1945. Fokus ligger på Muren 1961, J.F. Kennedys besøg 1963, die Wende i 1989 og stemningen i byen 2006.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning antal tekster
5