Hop til indholdet.

Studieaktivitet

På VUC online er du studieaktiv, når du afleverer opgaver. Datoerne for aflevering finder du i en studieplan, som du får adgang til når du bliver tilmeldt. Modtager du SU, skal du følge de faste afleveringsdatoer. Modtager du ikke SU, så skal du også overholde de fastlagte datoer for at være studieaktiv på faget. Du har dog mulighed for at ændre på datoerne, så de passer til din situation.

3-modulers reglen

Hvis du skal til vintereksamen, skal du være særligt opmærksom på at du senest d. 15. oktober skal have afleveret minimum 3 moduler for at blive indstillet til eksamen. Har du fag på A- eller B-niveau, skal du endvidere have afleveret et 4. modul senest d. 15. november.

Hvis du skal til sommereksamen, skal du være særligt opmærksom på at du senest d. 15. marts skal have afleveret minimum 3 moduler for at blive indstillet til eksamen. Har du fag på A- eller B-niveau, skal du endvidere have afleveret et 4. modul senest d. 15. april.

For den naturvidenskabelige faggruppe er ovenstående ikke gældende. Her skal alle moduler, uden undtagelse, være afleveret indenfor afleveringsfristerne angivet i studieplanen.

Modtager du SU for dine fag på e-learning, eller du er tilknyttet et jobcenter, er du forpligtet til at aflevere samtlige modulopgaver til dit studieforløb indenfor afleveringsfristerne angivet i studieplanen.

Overholder du ikke ovenstående, kan du ikke indstilles til eksamen, og der dispenseres ikke fra ovenstående.

Studieplan

En studieplan er en aftale, hvori der står, hvornår du skal aflevere dine opgaver i faget. Som kursist på e-learning får du en personlig studieplan, som fastlægges fra start. Du afleverer alle dine opgaver elektronisk på vores intranet. Du kan selv bestemme tempoet og lave dine opgaver hvor og hvornår det passer ind i dit liv, så længe du overholder dine afleveringsfrister. I de fleste fag skal du aflevere 4 til 10 modulopgaver. Din lærer giver tilbagemelding på dine opgaver enten skriftligt eller mundtligt. Du kan finde vejledninger og studiemateriale under de enkelte fag på vores intranet, når du er tilmeldt.

Du kan bruge studieplanen som et redskab til at planlægge arbejdet med faget forud for afleveringerne af opgaverne.

Hvis du ikke afleverer opgaverne jvf. din studieplan, får du et varsel på mail med en ny kort frist til at aflevere manglende opgaver.

Overholder du ikke dette varsel, bliver du udmeldt af faget, og såfremt du modtager SU, bliver din SU stoppet.